work on display
     2 / 20
10

 

.
 
Country: Italy  
Paolo Mori

    1.grip, 2010 polaroid film 9x11 cm euro 150    2.frigidaire, 2010 polaroid film 9x11 cm euro 150    3.speechless, 2010 polaroid film 9x11 cm euro 150    4.tempi morti, 2010 polaroid film 18x26 cm euro 500    5.candlelight, 2009 polaroid film 9x11 cm euro 150    6.la primavera dimenticata, 2010 polaroid film 18x22 cm euro 300   

 

 

   1.

   2.

   
   3.    4.
   
   5.    6.